Reiki 1 Plus

Wij doen de cursus in een praktijk weekend  in het centrum, de theorie via e-learning. Je krijg alle inwijdingen echt en zo als het werkelijk hoort. Wij geven geen inwijdingen op afstand, hier geloven we niet in. Reiki moet volgens ons echt geleerd en ervaren worden. Het is een leuk en leerzaam weekend. Martin Doornbos heeft in 1995 alle inwijden echt gekregen, niet op afstand of iets dergelijks. hij is ook als master ingewijd in de originele Japanse Reiki .

Prijs : € 150,00

Cursus Reiki Plus

De cursus bestaat uit drie delen of inwijdingen, je kan er deel meedoen

Reiki 1 Plus

deze kost € 150,--

Tijdens Reiki 1 krijgt u de inwijdingenen technieken om u zelf en anderen te behandelen.

Reiki 2 Plus

Tijdens Reiki 2 krijgt u de inwijdingenen technieken om ook op afstand te behandelen en nog veel meer

Reiki 2 plus € 300,00 incl. een handboekje en certificaat

Reiki 3

Reiki 3 op aanvraag, we zijn bezig met een Beroeps opleiding Reiki Therapeut en Reiki Master, daarin krijg je veel kennis en vaardigheden geleerd, ook uit andere methoden en uit de gewone psychologie e.d meer informatie op http://www.learningcentrum.nl/beroeps-opleidingen

Reiki 3, is de meester inwijding en leert u cursussen Reiki te geven.

Wat is Reiki

Het woord Reiki is ontstaan uit deJapanse karakters “Rei”en “Ki”. Rei betekent onbegrensdheid of het universele.Ki betekent de vitale kracht, die door al het levende stroomt oftewel de levensenergie .
Ki is het zelfde als hetgeen de Oude Chinezen bedoelden met Chien Hindoeisten met Prana. In vele culturen, religies en grote geleerden uit het verleden hadden zo hun eigen benaming voor dit zelfde begrip. Het gaat dus omde energie die alles in de Schepping in stand houdt en die door alles heen op hoogst intelligente wijze werkt en die alles geneest als ze daartoe de gelegenheid krijgt.

Reiki betekent dus Universele Levensenergie” en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst die in de vorige eeuw opnieuw werd ontdekt door deJapanner Dr. Mikao Usui. Het wordt ook wel genoemd “the Usui system of naturalhealing”.

Reiki is een methode waarbij de genezende levensenergie via het lichaam vande gever naar de cliënt wordt geleid door middel van de handen. Deze worden opde cliënt gelegd en de energie stroomt dan vanzelf.

Reiki kan door iedereen worden geleerd. Bij de initiatie in Reiki, wordt men een genezend kanaal, een kanaal dat in ieder mens aanwezig is opnieuwgeopend en versterkt wordt. Bij de geboorte van een mens is dit kanaal nog open, maar het wordt bij de meeste mensen al snel in de eerste levensjaren gesloten. Initiatie in Reiki is dus het herstellen van een vermogen wat men als kind reeds bezat en derhalve niets on- of bovennatuurlijks.

Wat is Reiki niet

Reiki is geen religie. Cultus of geloofssysteem. Het kent geen dogma’s. Het heeft niets te maken met occultisme, spiritisme of exorcisme. Ook is het geen vorm van suggestie, “wishfulthinking”, hypnose of een of andere psychotherapeutische techniek. Er is geen sprake van techniek. Er is geen sprake van magie of “tovenarij”.

Reiki is een vorm van magnetiseren. Ook bij magnetiseren wordt gebruikgemaakt van handoplegging om dezelfde genezende energie door te geven. ( meerinformatie over magnetiseren in de cursus Energie en Magnetiseren)

Hoe werkt Reiki

Initiaties en Gradaties in Reiki

Het openen van de Reiki kanalen geschiedt uitsluitend via persoonlijke initiaties of inwijding door een Reikimeester, waarbij deze gebruik maakt van de Reiki energie en de door dr. Usui herontdekte symbolen. Door de eeuwen heen is er op aarde in vele culturen een grote rijkdom aan kennis en wijsheid geweest over datgene wat bekend staat als het Innerlijk Licht of de Innerlijke Wijsheid oftewel het Hoger Zelf. Dit is hetzelfde als Universele Levensenergie. Het is de scheppende en alwetende kracht van het universum. Deze kracht houdt ook ons leven in stand. De kennis hieromtrent werd vaak door diverse tradities van overlevering van generatie op generatie doorgegeven via verlichte meesters, wijzen en ingewijden. De kennis over hoe men deze Universele Lichtenergie in zichzelf kan aanboren en aanwakkeren, werd verpakt in bepaalde vormen. De reden waarom de kennis in een bepaalde vorm werd gegoten, was om deze te beschermen en eenvoudig te kunnen bewaren alsmede om het goed en doeltreffend praktisch te kunnen gebruiken. De vormen waarover ik spreek, zijn bijvoorbeeld Mantra’s, Sutra’s en Universele Symbolen.

Mantra’s zijn geluidsklanken die, als men ze uitspreekt, zingt of denkt een bepaalde afstemming geven op de Universele Levensenergie oftewel de vibraties van het Innerlijk Licht. Men kan het vergelijken met het gebruik van een radio als instrument om op een bepaalde zender af te stemmen. Door afstemming op het niveau van de Universele Levensenergie raakt men hiermee mee vervuld en leeft men meer vanuit dit Innerlijke Licht..

Sutra’s zijn kernachtige spreuken die bepaalde hogere wijsheden en vermogens omvatten en die bij een bepaalde manier van aanwending ook een afstemming geven op de Universele Levensenergie, waardoor deze wijsheden en vermogens tot verwerkelijking kunnen komen.

Universele Symbolen zijn een andere meer visuele vorm waarin de hoogste kennis verpakt is. Men kan ze voor soortgelijke doelen gebruiken als Mantra’s en Sutra’s.

Reiki is eigenlijk een kennis van Universele Energieën die gebaseerd is op een speciaal soort taal: de taal van Universele Symbolen. Deze door dr. Usui herontdekte symbolen hebben de eigenschap de Universele Lichtvibraties of Energietrillingen aan te kunnen boren. Men stemt af op de Universele Levensenergie en wordt ermee doorstroomd. De juiste betekenis van het woord initiatie of inwijding is: het proces van in aanraking gebracht worden met het Innerlijk Licht om ermee doorstroomd te kunnen worden op een hoger niveau dan voordien.

Bij de initiaties in de diverse graden van Reiki wordt gebruik gemaakt van verschillende symbolen om steeds een ander niveau van doorstroming met de Universele Levensenergie te bewerkstelligen en zo steeds andere vermogens tot ontplooiing te brengen. Men wordt dus in aanraking gebracht met het Licht waarbij de symbolen werkzaam worden gemaakt. Een Reikimeester heeft de vaardigheid dit te kunnen bewerkstelligen. Men kan de initiatie dus opvatten als het op kleinere schaal doormaken van hetgeen dr. Usui op de berg Kuriyama doormaakte. Zo wordt de Reikikracht doorgegeven.

De Westerse Reikitraditie kent drie graden:

De eerste graad

Hiermee verwerft men het vermogen om zichzelf en anderen door middel van handoplegging Universele Levensenergie toe te dienen. De cursus wordt meestal in een weekend of op vier achtereenvolgende avonden gegeven.Na een korte inleiding door de Reikimeester krijgen de deelnemende cursisten een voor een hun eerste initiatie in een aparte ruimte. Op de drie volgende samenkomsten van de cursus zal dit ritueel steeds herhaald worden waarbij de Reikikanalen steeds een stukje verder geopend worden, totdat het ten slotte na de vierde keer voldoende geopend is en men zichzelf eerstegraads Reiki gever mag beschouwen. Reeds vanaf de eerste initiatie stroomt de Reiki energie door kanaal en er wordt dan ook onmiddellijk geoefend op mede cursist. Men bemerkt vaak hoe een weldadige warmte uit de handen stroomt of tintelingen of iets van dien aard. Deze subjectieve gewaarwordingen zijn echter niet noodzakelijk. Ook bij afwezigheid ervan stroomt Reiki. Naast het oefenen op elkaar wordt in de cursus tijd besteed aan het leren van de basisposities voor een algemene behandeling. Verder worden adviezen gegeven omtrent aanpak van de meest voorkomende ziekten en worden vragen beantwoord. Tijdens de initiatie zit de cursist op een stoel terwijl de meester voor hem staat of zit. De cursist wordt verzocht de ogen te sluiten en de handen te vouwen ter hoogte van het voorhoofd.

Dan begint de initiatie / inwijding. De Reikimeester gebruikt de symbolen en blaast over het hoofd, de borst en de buik van de cursist, waarna hij diens handen enige tijd vasthoudt. Hiermee worden de grote chakra’s van de kruin, het hart en de zonnevlecht alsmede de kleinere chakra’s van de handen geopend.
Chakra’s zijn energie centra die verbonden zijn met de hormoonklieren, voor opvang en doorgave van de stroom van energie van het "Licht der Ziel" oftewel de Universele Levensenergie naar de grof- en fijnstoffelijk lichamen van de mens. (meer informatie op http://www.paraspirit.org/chakra-s-de-lichamen) Om zo veel mogelijk Universele Levensenergie te kunnen ontvangen moeten de chakra’s open zijn en snel en ongestoord kunnen draaien. Dit wordt door middel van de initiatie bewerkstelligd. Voor vele cursisten is het een diepe en zeer bijzondere ervaring. Dit kan niet op afstand gedaan worden, wel kan met of afstand behandeld worden, dit leer men in Reiki 2 Plus
Het is niet mogelijk verdere details te geven over de initiaties en de gebruikte symbolen omdat deze alleen aan de Reikimeester bekend zijn. Het is de door dr. Usui ontdekte kennis die alleen mondeling van grootmeester op meester wordt doorgegeven. Een dergelijke traditie is o.a. bedoeld om de zuiverheid van het onderricht te garanderen en het op een bepaald niveau te houden om daarmee de werkzaamheid van Reiki zeker te stellen. Om deze reden zijn de symbolen ook nooit op schrift gesteld, al zijn ze wel op internet en in boeken te vinden, maar zonder echte inwijdingen werken ze niet.

De tweede graad

Het is de stelregel dat men minstens 1 maand Reiki beoefend moet hebben om de tweede-graads initiatie te mogen ondergaan. Door Reiki treedt een reinigingsproces in werking vanwege de aanzet tot fysieke, psychische en spirituele heling. Het is een gegeven dat er teveel ineens los zou kunnen komen indien men kort na elkaar in de twee Reiki-graden zou worden geïnitieerd. Dit zou aanleiding tot klachten kunnen geven, die te zwaar zouden kunnen zijn voor de persoon in kwestie. (er worden cursussen aangeboden met alle graden in 1 weekend, hier staan we niet achter, in de mystiek moet men tijd nemen om het goed te doen, anders werkt het niet of men krijg veel problemen)

De tweede graad is van een heel andere aard dan de eerste graad. Het psychische niveau wordt nu meer geopend voor de Reiki-energie. Het is een ander niveau van Energie actievering waardoor men in de eerste plaats het vermogen krijgt om de werking van Reikibehandelingen te verdiepen en meer kracht te geven. Als tweede krijgt men bij deze initiatie een speciale techniek aangeleerd om emotionele en mentale stoornissen beter te kunnen behandelen. Vaak heeft iemand met emotionele of mentale klachten een basaal daaraan ten grondslag liggende geesteshouding die steeds dezelfde soort van negatieve ervaringen oproept, alsof er sprake is van een soort onbewuste programmering van z’n levenservaringen.

Aan de cursist wordt geleerd om enkele van de door dr. Usui ontdekte symbolen te gebruiken om met behulp daarvan aan de cliënt als het ware een nieuw “programma”te geven om de verkeerd gerichte energie, die tot de klachten aanleiding gaf, weer om te buigen naar de voor die specifieke cliënt juiste richting. De behandelaar heeft hierbij wel de verantwoordelijkheid dat dit op een juiste manier gebeurt. Het mag ook nooit tegen de wil van de cliënt gebeuren. Vaak heeft deze techniek tot resultaat dat de cliënt spontaan inzicht krijgt in de tot dan toe diep in het onbewuste verborgen oorzaak van zijn klachten, zodat een zeer basale genezing of oplossing van de problemen kan plaatsvinden. Het kan een proces op gang brengen van inzicht in de situatie. Deze techniek kan ook bij lichamelijke klachten worden ingezet, omdat deze meestal een gevolg zijn van een emotie of een geesteshouding of geestesinhoud. Deze mentale behandeling duurt slechts enige momenten en wordt vaak aan de normale Reikbehandeling toegevoegd indien nodig.

Ten derde krijgt men bij deze tweede graad het vermogen om te behandelen op afstand, dus zonder fysieke aanwezigheid van de cliënt.

Voor veel mensen klinkt dit wat onwaarschijnlijk. Maar blijkbaar zijn er bepaalde tot op heden niet wetenschappelijk geverifieerde natuurwetten die het mogelijk maken om energie over grote afstanden over te brengen van persoon tot persoon. Deze techniek is wel bekent in quantentheorie, de stelling dat deeltjes met elkaar verbonden zijn ongeacht de afstand. Er wordt bij de afstandsbehandeling op een speciale manier van symbolen gebruik gemaakt om de instraling van de cliënt met Universele Levensenergie ook bij diens afwezigheid mogelijk te maken. Men kan deze techniek o.a. gebruiken als de omstandigheden dit noodzakelijk maken, omdat met niet fysiek aanwezig kan zijn.

De energie die een cliënt ontvangt bij een behandeling op afstand is even sterk als bij de handoplegging. Soms zijn de subjectieve ervaringen ervan wel verschillend. Voor deze behandeling is vaak minder tijd nodig als voor de methode met de handen. Men kan de afstandsmethode ook gebruiken om zichzelf te behandelen. Men kan hiermee ook die plaatsen bereiken waar men met de handen zelf niet bij kan. Verder bestaat met deze techniek de mogelijkheid om groepen van mensen of gebieden waar veel spanning heerst op de wereld of zelfs de wereld in z’n geheel Universele Levensenergie te zenden, zodat daar een harmoniserend effect vanuit kan gaan. Dit wordt ook werkelijk door veel Reikbeoefenaars gedaan. Het is de ervaring dat veel Reikbeoefenaars door het regelmatig toepassen van de 2e graadstechnieken vanzelf hun intuïtieve, telepathische en andere hoge vermogens ontwikkelen. Deze vermogens kunnen op hun beurt weer worden aangewend om doelmatig therapeutisch te kunnen werken. Men krijgt met de tweede graad dus veel vaardigheden aangereikt die, als men ze creatief gebruikt, veel harmonie in de omgeving kunnen scheppen.

Je kan bij verder begeleiding krijgen in de ontwikkeling van paranormale en spirituele talenten en gaven

De derde graad

Dit is de Meestergraad. Hiermee verwerft men de mogelijkheid om anderen een eerste- of tweede-graads initiatie te geven, alsmede de cursussen die daarbij horen.

We zijn bezig met een beroeps opleiding Reiki Therapeut en Reiki Master, daar in krijg veel kennis en vaardigheden ook uit andere methoden en uit de gewone psychologie e.d meer informatie op http://www.learningcentrum.nl/beroeps-opleidingen

Verder krijgt men aanvullende technieken om de Universele Levensenergie te activeren en harmonie te bewerkstelligen.

De derde graad krijgt men niet zomaar. Het vereist een volledige toewijding aan Reiki. Men moet gedurende langere tijd bij mij de cursussen assisteren en men moet blijk geven er volledig voor gemotiveerd en geschikt te zijn, alvorens men het meesterschap mag ontvangen. Vaak wordt het als een soort roeping ervaren.

De initiatie van een meester geschiedt door een Reikimeester en is heel persoonlijk, soms deelt men het in tweeën, A & B, ik doe beide gelijktijdig

In het Japanse systeem word de derde graad gedaan door een grootmeester of de vierde graads ingewijde. Dat is dus iemand die in het volledige systeem van Reiki is ingewijd en daarbij het vermogen kreeg anderen tot meester in te wijden.

Het is mogelijk om een Geestelijke vierde graad inwijding in meditatie te krijgen van Dr.Usui zelf.

Deel 2

De geschiedenis van Reiki

We zijn in Japan, omstreeks het jaar 1900.

In de kleine Christelijke universiteit in Kyoto, de Doshisha-Universiteit, wil de predikant net beginnen met de zondagsdienst. Dan steekt een student zijn hand op. Het is tegen het einde van het studiejaar en hij zal binnenkort promoveren. Hij durft, want de predikant is tevens hoofd van de Universiteit. Toch zet hij door en stelt de vraag die hem op de lippen brandt.

“Accepteert u de letterlijke inhoud van de Bijbel”?

De hoogleraar beaamt dat.

De student gaat door.

In de Bijbel staat dat Jezus de zieken genas, en dat hij op het water liep. U accepteert dit zoals het geschreven staat, maar heeft u het ooit zien gebeuren”?

Weer knikt de man op de kansel en zegt dat hij daar in gelooft, maar dat hij nooit iemand heeft zien genezen en ook dat hij nooit iemand over het water heeft zien lopen.

Verder gaat de student:

“Is voor U dat gevoel van blind geloven voldoende? Misschien wel, want u heeft uw leven achter de rug en er kan u niets meer gebeuren. Ons leven moet nog beginnen en we vragen ons nog zoveel dingen af. We zijn er bezorgd over en we willen dit soort wonderen graag met eigen ogen zien. We willen er niet alleen over lezen uit boeken, maar we willen zelf ervaren”.

Op dit moment is deze student de leraar van zijn directeur. Deze directeur heet dr. Mikao Usui. Deze neemt op dat moment een beslissing. Hij zal gaan onderzoeken hoe Jezus zieken kon genezen en hoe dit in de praktijk gebracht kon worden.

De maandag na de dienst neemt dr. Usui ontslag als hoofd van de Universiteit en vertrekt naar de Verenigde Staten. Hij krijgt bij de Universiteit van Chicago een eredoctoraat voor zijn onderzoek naar het geheim van Jezus en zijn apostelen. Het geheim van het genezen van zieken door handoplegging. Maar hij vindt niet wat hij zoekt. Hij mijmert over wat hij tot nu toe heeft geleerd. Dan herinnert hij zich dat in de Boeddhistische traditie er van uit wordt gegaan dat Boeddha de kracht van het genezen had. Hij besluit terug te gaan naar Japan. Misschien zou hij wat kunnen leren van het Boeddhisme?

In Japan bezoekt dr. Usui vele Boeddhistische kloosters. Hij is geïnteresseerd in lichamelijk genezen en op zijn vragen krijgt hij steeds hetzelfde antwoord. “Voor ons is het de geest die genezen moet worden, daar zijn wij mee bezig. Het lichaam is van ondergeschikt belang, van een lagere orde”.

Na verloop van tijd komt hij in een Zen klooster. Dr. Usui vraagt om binnen gelaten te worden om daar de Boeddhistische geschriften, de Sutra’s, te kunnen bestuderen. Nog steeds is hij opzoek naar de sleutel van het genezen. Men laat hem toe en de studie begint. In het klooster woont een oudere Abt die belangstelling toont voor het probleem van het lichamelijk genezen. Eerst begint hij met de Japanse vertalingen van de boeddhistische geschriften, maar vindt niet wat hij zoekt. Dan leert hij Chinees, zodat een groter aantal geschriften voor hem toegankelijk zijn. Weer zonder succes. Er blijft niets anders over dan de Oude Taal te leren. Ook krijgt hij hiermee toegang tot Sutra’s die nooit vertaald zijn. Na lang zoeken vindt dr. Usui wat hij heeft gezocht, in de leringen van Boeddha die zijn opgeschreven door een onbekende discipel terwijl zijn meester sprak. Het is de formule met de symbolen en de beschrijvingen hoe Boeddha kon genezen. Maar zoals altijd blijkt, iets lezen is iets anders dan de kracht hebben om het te doen. Hij heeft dan wel de kennis herontdekt, maar deze ten uit voer brengen lukt hem niet. ’S Avonds bespreekt hij zijn probleem met de oude Abt. Die adviseert hem naar de heilige berg Kuriyama te gaan om te vasten en te mediteren om zo de kracht van het genezen te ontvangen. De Abt vertelt hem dat het gevaarlijk is en dat hij zou kunnen sterven. Dr. Usui zegt dat hij nu zover is gekomen, dat hij niet wil opgeven. De volgende dag gaat hij op weg en beklimt de berg. Op de juiste plaats gaat hij zitten, legt 21 steentjes voor hem neer en gaat in meditatie. Elke dag gooit hij een steentje weg. Er gebeurt niets en hij voelt zijn krachten opraken. Op de 21e dag is dr. Usui zich plotseling bewust van een pulserende lichtstraal die vanuit de hemel tot hem komt. Hij is bang en beweegt zich niet. Door het licht geraakt wordt hij omver gegooid.

Als in luchtbellen ziet hij de symbolen die hij tijdens zijn studie ontdekt heeft. De sleutel tot genezen, zoals Boeddha en Jezus het hebben gedaan. Het lijkt wel of de symbolen zich in zijn geheugen branden.

Als dr. Usui bijkomt en de trance over is, voelt hij zich niet langer uitgeput. Ook zijn stijfheid en het gevoel van honger van de vorige dagen is verdwenen. Verfrist staat hij op en begint de berg af te dalen. Op zijn weg naar beneden stoot hij zijn grote teen en scheurt daarbij de nagel naar achteren. In een reflex pakt hij, om de pijn te sussen, de teen in zijn hand. Dan gebeurt er iets bijzonders. Binnen enkele minuten verdwijnt de pijn. Het bloeden houdt op en de teen is bijna genezen. Zonder problemen kan hij verder lopen. Beneden in het dal houdt hij even stil bij een klein eethuisje en bestelt een ontbijt. De oude man van het winkeltje, gewend aan monniken, ziet aan dr. Usui dat hij een lange periode van vasten achter de rug heeft.Hij zegt tot zijn gast dat het wel even kan duren voordat hij eten klaar heeft dat de maag van dr. Usui niet van streek zou maken. Deze zegt dat hij graag een normaal ontbijt wil hebben. De waard schut zijn hoofd en zegt te verwachten dat zijn gast ziek zal worden. Maar hij doet toch wat hem wordt gevraagd.

De dochter van de oude man brengt hem het ontbijt. Het bestaat uit rijstwater met 5 gerechten, waaronder vis, rijst en groente. Het smaakt hem. Hij peinst ondertussen over wat hem is overkomen. Eerst zijn teen en nu normaal eten na 21 dagen vasten. Het vervult hem met ontzag. Als dr. Usui opkijkt , ziet hij de dochter van de waard nog staan. Ze heeft een betraand gezicht dat rood is en opgezwollen. Het blijkt dat ze kiespijn heeft. Met haar toestemming legt hij zijn hand op haar wangen. In enkele minuten begint de zwelling weg te trekken. Ze dankt hem en dr. Usui gaat terug naar het klooster. Daar hoort hij dat zijn vriend, de Abt, op sterven ligt. Snel spoedt hij zich naar het ziekbed, knielt neer en legt zijn handen op de buik van zijn vriend. Deze slaat na een tijd zijn ogen op. Dan vertelt dr. Usui wat er gebeurt is die dag. Van zijn teen, het eten, de dochter van de waard en nu de genezing van zijn vriend. Zoveel wonderen op een dag. Ik geloof dat God mij een geschenk heeft gegeven.

De volgende dag staat de Abt totaal genezen op en roept monter uit dat hij aan het werk moet. Ze praten er samen vaak over en noemen de kracht van dr. Usui “REIKI”en overleggen wat dr. Usui er mee moet doen. Deze verlaat daarna het klooster, want hij heeft het gevoel dat hij naar de armen moet gaan om te genezen. Hij werkt de komende zeven jaar in de achterbuurten van Kyoto. Om geaccepteerd te worden begint hij een praktijk als groenteman. Hij pakt het stevig aan. Zieken en zwakken stuurt hij na hun genezing als jonge sterke mensen erop uit om werk te vinden. Na zeven jaar onafgebroken werken valt hem iets op. De mensen die hij had geholpen, vallen steeds weer terug op het lichamelijk niveau, zoals hij ze in het begin had aangetroffen. Waarom keren ze ook steeds naar de arme woonwijk terug? Dan blijkt, dat ze de voorkeur geven aan hun oude manier van leven en dat ze van binnenuit niet echt willen genezen. Dr. Usui realiseert zich dat hij de mensen niet verteld heeft dat ze waardering voor het leven en hun lichaam moesten hebben. Weer neemt hij een belangrijk besluit. Hij verlaat de krottenwijk en begint les te geven aan hen die op een nieuwe manier willen leven. Deze mensen leren zich zelf te genezen en krijgen de Reikbeginselen van hem door.

Een van deze studenten is Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marineofficier. Deze is zo intensief met REIKI bezig, dat dr. Usui, die iemand zoekt om hem op te volgen, hem erkent en inwijdt als groot-meester.

De essentie van REIKI moet door iemand anders kunnen worden overgedragen, omdat het leven van dr. Usui bijna ten einde loopt. Hoewel dat niet helemaal zeker is, leefde dr. Usui volgens Japanse bronnen van 1865 tot 1926.

Dr. Hayashi is een heel andere man en ziet het belang van een structuur. Voor de behandeling van mensen en om ze de Reikbeginselen te leren, sticht hij twee klinieken. Een in Kyoto en de ander in Tokio. Deze worden druk bezocht.

Dr. Hayashi ontdekt dat REIKI vanzelf naar de plaats van het lichamelijk symptoom stroomt en daarbij de oorzaak oplost. REIKI vult het tekort aan levensenergie aan en laat het lichaam in het geheel herstellen. Maar ook stelt dr. Hayashi vast dat alleen met een positieve manier van denken en een goede manier van leven iemand blijvend kan genezen. Hij benadrukt dus ook het belang van het leven met inachtneming van de Reikbeginselen.

Op een dag in 1935, wordt een jonge vrouw uit Hawaï, de Reikikliniek in Tokio binnen gebracht, door een medewerker van een chirurgisch ziekenhuis uit de buurt. Deze vrouw, Hawayo Takata, is naar Japan gekomen om zich aan een tumor te laten opereren. Maar omdat ze het ook aan haar hart heeft is deze operatie onmogelijk. In de keuken van het ziekenhuis werkt op dat moment een diëtiste die ook verbonden is aan de Reiki-kliniek. Zij is met mevrouw Takata in contact gekomen en adviseerde haar een paar Reikbehandelingen te nemen. In de kliniek wordt ze iedere dag met Reiki geholpen. Het blijkt dat de hartproblemen verdwijnen en ook geneest ze van de tumor. Dit maakt zoveel indruk op haar, dat ze een sterke behoefte krijgt om zelf Reiki te leren. Als ze eenmaal gezond is en erom vraagt, wordt het haar geweigerd. Dr. Hayashi gaat er vanuit dat alleen Japanners die in Japan wonen, tot de cursus kunnen worden toegelaten. Het is de gewoonte in Japan om kennis alleen aan landgenoten over te dragen. Hierbij legt ze zich niet neer en ze is zo sterk gemotiveerd, dat ze nogmaals naar dr. Hayashi toe stapt en hem verteld van haar gevoelens over Reiki. Als hij haar vraagt wat ze er voor over heeft om het te leren, antwoordt mevrouw Takata dat ze haar zekerheden wil opgeven en bereid is zolang in Japan te blijven wonen als nodig is. Dan stemt hij toe en ze mag met de training beginnen. Mevrouw Takata blijft samen met haar twee dochters in Japan. Ze is elke dag met Reiki bezig en assisteert dr. Hayashi. Op een gegeven moment is haar training voltooid. Ze weet dr. Hayashi te overtuigen dat ook buiten Japan Reiki nodig is. Ze spreekt met hem af dat ze naar Hawaï terug zal keren om daar mensen te genezen. Terug in Hawaï krijgt ze een bloeiende praktijk. Het blijkt dat dr. Hayashi en mevrouw Takata door de Reiki een sterke band hebben gekregen. Samen met zijn dochter komt hij spoedig op bezoek in Hawaï. Ze blijven verscheidene maanden om les te geven, mensen te trainen en met mevrouw Takata samen te zijn. Daar in Hawaï heeft hij haar in februari 1938 ingewijd tot grootmeesteres in Reiki.

Tot op dat moment is dr. Hayashi de enige meester die deze hoogste Reiki-graad kan doorgeven aan andere mensen.
Voor mevrouw Takata is deze overdracht nu ook mogelijk.

Spoedig na haar inwijding keert dr. Hayashi samen met zijn dochter terug naar Japan omdat hij het voorgevoel heeft dat er een oorlog komt tussen de Verenigde Staten en zijn land. Enige tijd later heeft mevrouw Takata in Hawaï een intense droom, die haar ongerust maakt. De droom vertelt haar, dat ze naar Japan moet gaan om dr. Hayashi op te zoeken. Als ze daar aan komt, ontvangt deze haar met open armen. In een lang gesprek vertelt hij dat er een oorlog op komst is, dat de Verenigde Staten deze zullen winnen en wat haar taak is. Ook zegt hij, waar ze naar toe moet gaan, als Japans-Amerikaanse om niet in moeilijkheden te komen. Ze moet veilig zijn om het Usui System of Healing te beschermen.

Nadat alle zaken op orde zijn, roept dr. Hayashi zijn familie en alle Reiki meesters bij elkaar. Zijn laatste woorden maken diepe indruk. Tegelijk is men bedroefd en gelukkig. Hij neemt op de Japanse manier afscheid. Als zijn ogen zich sluiten verlaat hij zijn lichaam. ( Tijdens de tweede wereldoorlog gaat de Japanse Reikimeesters ondergronds verder met de ontwikkeling van Reiki. Mevrouw Takata keert terug in Hawaï als de grootmeesteres van het Usui System of Healing. Ze geeft haar hele leven aan Reiki.

Mensen volgen haar lessen en worden door haar genezen. Het is door haar dat de gave van Reiki wordt geïntroduceerd in de westerse wereld. Men leert haar kennen als een krachtige genezeres en een groots lerares.

Maar dan komt de tijd dat ook zij haar kennis moet doorgeven aan een jongere generatie. Ze heeft iemand op het oog, die daar zelf nog niet aan denkt. Het is haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto, die als jong meisje de eerste graads inwijding ontvangt. Deze gaat naar de universiteit en begint een maatschappelijke carrière. Hoewel mevrouw Takata haar regelmatig vraagt of ze zich wil verdiepen in de studie van Reiki, ontwijkt Phyllis deze mogelijkheid. Ze heeft het te druk met andere dingen. Pas als ze 27 jaar oud is en de jaren ’70 naar hun einde lopen, ontvangt Phyllis de 2e graads inwijding. Na een maand van wikken en wegen besluit Phyllis te gaan samenwerken met haar grootmoeder. Net voor hun eerste gezamenlijke reis, wordt ze ingewijd als Reikmeesteres. Op dat moment begint haar trainingsperiode pas goed. Tijdens hun genezende en onderwijzende activiteiten wordt het duidelijk dat ze haar grootmoeder gaat opvolgen in de Reiki lijn. In haar laatste levensjaar richt Hawayo Takata samen met enkele Reikmeesters de American Reiki Association op welke de organisatie en verbreiding van Reiki coördineren moet.

Kort voor haar overlijden in 1980 erkent ze Phyllis Lei Furumoto als de haar opvolgende grootmeesteres.

Ook Phyllis voelt nu de verantwoordelijkheid die haar positie met zich meebrengt. Men ziet dat ze uitgroeit in wijsheid als ze de kracht van Reiki als leraar en gids in haar leven accepteert.

Deel 3

De Reiki beginselen

Het was een belangrijke ontdekking van dr. Usui dat ziektes weliswaar met Reiki kunnen genezen, maar dat genezing in de meeste gevallen niet van blijvende aard is, mits er ook iets verandert in de levenshouding en mentale instelling van de cliënt. Er is bij veel mensen een bepaald patroon aanwezig van ziektes of omstandigheden. Ziektes of omstandigheden zijn vaak te duiden als symbool voor bepaalde niet evolutionaire geestesinhouden. Dit zijn dus facetten van iemands persoonlijkheid, die zijn groei en ontwikkeling naar een hogere vorm van bewustzijn en uitbreiding van geluk in de weg staan. Ziektes en omstandigheden kunnen dus als aanwijzing dienen voor datgene wat een persoon in zichzelf dient te wijzigen of te herstellen om geestelijk verder te kunnen evolueren. Nu kan men door Reiki te geven deze niet evolutionaire geestesinhouden tijdelijk doen verdwijnen. Zeker met de speciale techniek voor mentale behandeling (zie hoofdstuk 6) kan men op dit gebied veel bereiken. Het geestelijk niveau van de cliënt wordt hierdoor als het ware verhoogd zodat ziektes of omstandigheden als les niet meer nodig zijn en dus respectievelijk zullen verdwijnen of zich wijzigen. Daar deze toestand van geheeld zijn niet door de cliënt zelf via het leren van zijn levenslessen tot stand is gebracht, bestaat er een kans dat hij terug zal vallen in zijn vroegere niet-evolutionaire bewustzijnstoestand. Het is ook niet in het belang van iemands persoonlijke evolutie om zijn leven lang van Reikbehandelingen afhankelijk te worden. Hij zal dus moeten trachten om op eigen kracht zijn geheelde toestand te stabiliseren en eventueel nog te vervolmaken. Als hulpmiddel hiervoor stelde dr. Usui een aantal Beginselen op, die bij een juiste inachtneming de geest op een voldoende hoog peil zullen houden om het doorleven van ziektes of ellendige omstandigheden overbodig te maken. Het is vooral de bedoeling van dr. Usui geweest om z’n cliënten dankbaarheid te leren en waardering voor het leven en het lichaam.

De vijf Beginselen die dr. Usui heeft opgesteld hadden oorspronkelijk een uitgebreidere vorm, maar worden tegenwoordig in de hieronder gegeven versie verspreid. Men moet de vijf Beginselen in hun breedst mogelijke zin opvatten, dus zo ruim uitleggen als men kan. Op deze wijze wordt duidelijk welke bedoeling dr. Usui ermee had. Ze zijn vooral niet moraliserend bedoeld in de zin dat men bepaalde zaken zou moeten onderdrukken of in zichzelf ontkennen. Juist door zichzelf te kennen kan men bepaalde niet gewenste eigenschappen overstijgen of elimineren.

Andere Cursussen

Cursus Energie & Magnetiseren

Cursus Energie & Magnetiseren

Deze Cursus is verdeeld over 3 delen  met e-lessen en 1 weekend per deel u kan per deel meedoen Deze cursus heeft per deel 3 e-lessen een weekend met praktijklessen van 12.00 tot 17.00 een certificaat, na afloop van alle 3de delen kunt u na examen een diploma krijgen

€ 150,00
cursus-mystieke-tarot

cursus-mystieke-tarot

In deze Cursus Mystieke Tarot leert u niet alleen de gewone uitleg, maar vooral de Mystieke uitleg. Mystieke Tarot gaat over het levensweg en wat je daarop aan leerprocessen alle maal me maakt. In de e-cursus  krijg u naast de normale uitleg met lessen van de gewone Tarot, ook lessen met de Mystieke Tarot uitleg. Tijdens de praktijkdag nog diepere…

€ 95,00
Korte cursus-dendera-massage

Korte cursus-dendera-massage

Dit is de korte cursus er is ook een beroeps opleiding Dendera massage is een Holistische & Therapeutische massage.  Dendera Healing  is een energie behandeling Gericht op de balans van lichaam en geest. Gebaseerd op eeuwen oude technieken Dendera massage is een Holistische & Therapeutische massage .   Wij geven  behandelingen & Cursussen In…

€ 200,00
reiki-2-klasiek

reiki-2-klasiek

Aanbieding voor maand maart 2020 voor praktijkweekend op zaterdag 7  en zondag 8 novenber. Dan voor maar € 150,-- (u kunt wel intussen wel de e-learning doen en aanmelden op aanmelden cursussen) Wij doen de cursus in een weekend in het centrum, de theorie via e-learning. Wij geven geen inwijdingen op afstand, hier geloven we niet in, Reiki moet…

€ 150,00

Spiritueel Centrum Paraspirit
Aert van Nesstraat 1-O (Kamer O op 3e verdieping) Capelle West, 2901 BH Capelle aan den IJssel
telefoon 010 70 70 008  Mobiel (+WhatsApp) centrum 06 36 01 50 53
In een kantoor gebouw, boven de fitness, ingang op nummer 1. Als de deur dicht is, bel bij de brievenbussen,
We houden ons aan alle wettelijke regels en richtlijnen
Copyright © 1983-2022. All Rights Reserved, By Stichting Point of Light KvK Rotterdam 41133910
We gebruiken alleen cookies die functioneel zijn, niet voor tracking of reclame, we verkopen geen gegevens aan anderen
We zijn trots op alles wat wij sinds 1991 alle maal gedaan hebben op spiritueel gebied, daarom staan op onze site foto's van onze activiteiten vanaf 1993,
van de verschillende locaties waar we geweest zijn en nu zijn
We gebruiken ook open source afbeeldingen o.a van unsplash.com